पंढरीची वारी-वारकरी

पंढरीच्या वारीचे हे वेळापत्रक आहे. यात कधीही बदल होत नाही. हे वेळापत्रक राबवण्यासाठी कोणत्याही यंत्रणेची गरज

भासत नाही.

WariTimeTable2007

वरील वेळापत्रक दैनिक सकाळ मध्ये छापून आलेले आहे.

Aditya. Bhosale

No comments: