खूप खूप दिवसांची इच्छा!!!

आज माझी खूप दिवसांची इच्छा पूर्ण झाली. weblog मराठीत लिहायला शिकत आहे. लिहायला वेळ लागतो पण ठीक आहे, सवय होइल....

Vishal Khapre

3 comments:

Anonymous said...

Hi Visahl,

tuze weblog wachale. chan shabdankan kele aahes. tuzya hya blogs madhe american sanskrutiche akramaN hi tula khat asaleli gosht^ sahaj jaNawate. paN hya madhe tyancha kay dosh. te tar janmanech wyapari aahet. aNi kuthalahi niyam aNi ethics na paLata wyavahar karaNe ha tyancha charm^. apaN murkh^ aahot ki hi sagaLi mulye tikawu shakalo nahi. even nawin 5-6 warshe nantarachya pidhi pasun badal jaNawel. puNya sarakhya shaharat anaitikata tar gajar gawat majaawe tashi majali aahe. kuthe tari kahi chukate aahe. paN kitihi uhapoh kela tarihi muL sapaDaNe ashakya aahe.

-Samir Chavan

Anonymous said...

Hi Visahl,

tuze weblog wachale. chan shabdankan kele aahes. tuzya hya blogs madhe american sanskrutiche akramaN hi tula khat asaleli gosht^ sahaj jaNawate. paN hya madhe tyancha kay dosh. te tar janmanech wyapari aahet. aNi kuthalahi niyam aNi ethics na paLata wyavahar karaNe ha tyancha charm^. apaN murkh^ aahot ki hi sagaLi mulye tikawu shakalo nahi. even nawin 5-6 warshe nantarachya pidhi pasun badal jaNawel. puNya sarakhya shaharat anaitikata tar gajar gawat majaawe tashi majali aahe. kuthe tari kahi chukate aahe. paN kitihi uhapoh kela tarihi muL sapaDaNe ashakya aahe.

-Samir Chavan

Anonymous said...

yes.nice post
also check out khat

nice way of chewing khat