बीडी जलाइले ... U.K. मे पिया....

एका मित्राने हे चित्र पाठवले आणि बघुन फार मजा वाटली.

पण आश्चर्य हे की या बयेकडे ही पिशवी आली कशी?

pic27753 [640x480]

Rohini Khapre - Ghawalkar

No comments: